Cicha09

13 tekstów – auto­rem jest Cicha09.

* * *

(...)-Ludzie w dłuższych związkach często za­pomi­nają, jak nieg­dyś ba­li się, że to co jest może runąć, może wtar­gnąć błąd, bo za mało się znają - prob­le­mem nie jest krótka zna­jomość, a podejście. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 sierpnia 2011, 00:11

Ona

"(...) Wzrok jej powędro­wał na je­go pal­ce u rąk, które zręcznie op­la­tały jej nad­gar­stek u pra­wej ręki. Czuła jak zsu­wa się z krawędzi łóżka i z lek­ka opa­da na je­go ciele. Jej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 lipca 2011, 21:15

Każdy ma w so­bie dzieciaka, ta­ka prawda...
faj­nie, gdy jest ktoś obok Ciebie, kto się go równie jak ty, nie wstydzi .


____
486! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 lutego 2011, 21:09

Myślałam, że w miłości będę tyl­ko wręczać me­dale,a stoję na po­dium, ra­zem z Tobą.
Nie cze­kam jed­nak na me­dal, 'by ktoś mi go wręczył,może i nie ma go mo­jej szy­ji, ale w ser­cu jest
i...
nie wi­si, a ma stałe miej­sce...Prościej mi go naz­wać miłość' bo to "ona" jest.


_____________________________________
461 ;-* 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 stycznia 2011, 19:50

W głowie mam dra­binę marzeń. Zdo­bywam każdy jej szcze­bel, szyb­ciej czy wol­niej. To, że jeśli "jestem blis­ko,nie oz­nacza,że bliżej",ale sta­ram się i nie przes­tanę.Jes­tem bliżej dziś a da­lej wczo­raj. A, jut­ro do­sięgnę(mam nadziejęę!) ko­lej­ne­go szczeb­la z tej pie*onej dra­biny po­rytych marzeń. Moich marzeń.


/obym codzien­nie była taką op­ty­mis­tką . oO 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 sierpnia 2010, 21:57

Słowem led­wo nad­ra­biam,zra­nione uczu­cie gestami. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 lipca 2010, 13:42

Mo­je myśli zaczeły zdzierać farbę ze ścian z nadzieją,że może pod jej po­wie­rzchnią znajdę coś, co bym mogła Ci jeszcze po­daro­wać, ko­lor które­go nikt nie widział,nie usłyszał,nie zobaczył.

______________
222 dni! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 maja 2010, 23:59

Wy też kiedyś zro­biliście coś, co wy­dawało się, że jest Wam pot­rzeb­ne bar­dziej niż wszys­tko inne?
Zro­biliście to,a po nie długim cza­sie oka­zało się,że to było Waszym naj­wiek­szym błędem? Inic­ja­tywą nie wartą swo­jej ceny,
a te­raz i prob­le­mem.mać! 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 maja 2010, 22:41

Rób w życiu to co Ci spra­wia przy­jem­ność i nie trać na­wet se­kun­dy, by móc po­myśleć, że się do te­go nie na­dajesz!

;-) 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 kwietnia 2010, 22:10

Bół? Roz­pacz? Co Wy o Nim wiecie? Wyob­raźcie so­bie jak oni cier­pieli.
Jed­nak ktoś miał rację,pisząc ja­kim człowiek jest egoistą,w sy­tuac­ji, gdy ktoś umiera. Myśli tyl­ko o so­bie i swoich uczu­ciach. Uklęka przed nimi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 kwietnia 2010, 23:23

Cicha09

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność